Algemene voorwaarden zakelijk

U bent op zoek naar vakkundig stucwerk met 5 jaar garantie?
Dat is precies wat Stricta Stucadoorsbedrijf u biedt.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK VERKEER VOOR AFBOUWBEDRIJVEN

Vastgesteld door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA).
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 12 juni 2018 onder nummer 30171023.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer of leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechts persoon die het werk opdraagt
(niet zijnde consument) of met wie daarover gesproken wordt.
1.3 Opdracht resp. het werk: alle werkzaamheden of leveringen die geoffreerd
worden of overeengekomen zijn.
1.4 Werkdag: een dag niet zijnde een algemene of ter plaatse van het
werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor
de opdrachtnemer geldende CAO voorge schreven rust- of feest dag,
vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
1.5 Werkbare (werk)dag: zie art. 9.2 hierna.
1.6 Schriftelijk: onder schriftelijk worden ook digitale communicatiemiddelen
zoals email e.d. verstaan.
1.7 Natuursteen: gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en
dat geen kunstmatige wijzigingen heeft ondergaan in samenstelling
of structuur, inclusief materialen bestaande uit natuursteen en bindmiddelen.
1.8 Natuurstenen bouwwerken: bouwwerken waarin natuursteen of natuurstenen
composiet is verwerkt. Zie verder ook artikel 7 betreffende
natuursteen en natuurstenen bouwwerken.
1.9 Persoonsgegevens: alle informatie afkomstig van opdrachtgever
betreffende of herleidbaar tot een natuurlijk persoon (‘betrokkene’) die
door opdrachtnemer wordt verwerkt vanwege het werk in de zin van
de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER

2.1 De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden
door ons geacht akkoord te gaan met onze offerte en/of met de toepasselijkheid
van onze algemene voorwaarden.
2.2 Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de
voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren deze
voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen.
2.3 Het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend worden opzij gezet indien
opdrachtnemer na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk
te kennen geeft dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever
toepasselijk zijn.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke latere
overeenkomst die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt
gesloten of tot stand komt.

ARTIKEL 3 - OFFERTE C.Q AANBIEDING

3.1 Elke offerte geldt als een vrijblijvend aanbod.
3.2 Een aanbod of offerte vermeldt indien mogelijk het tijdstip waar op met
het werk kan worden begonnen.
3.3 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaar ding
van het aanbod door de op drachtgever tenzij opdrachtnemer direct te
kennen geeft het aanbod alsnog in te trekken.
3.4. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbod worden gehouden
indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of
aanbod (of onderdeel daarvan) een vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Offertes en aanbiedingen gelden als één geheel; een samengesteld
aanbod of prijsopgave kan niet deels worden aanvaard.
3.6 De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het
tijdstip dat opdrachtnemer de werkzaamheden heeft aangevangen.
3.7 Niet uitdrukkelijk in een offerte of aanbieding opgenomen werkzaamheden
of materialen, vormen géén onderdeel van het overeengekomen
werk of de leveringen

ARTIKEL 4 - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

4.1 De werk zaamheden worden verricht op normale werkdagen binnen
de gebruikelijke werk tijden van de opdrachtnemer, tenzij anders is
overeengekomen.
4.2 Opdrachtnemer is in geval hij de opdrachtgever ter zake heeft gewaarschuwd
en opdrachtgever desalniettemin uitvoering der betreffende
werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond of volgens een
ondeugdelijke werkwijze of onder ondeugdelij ke omstandigheden
heeft verIangd, niet aansprakelijk voor gebreken in het door ons uitgevoerde
werk.

ARTIKEL 5 - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

5.1 Indien op (detail)tekeningen opmerkingen staan als maten in het werk
te controleren of dergelijke, mag opdrachtnemer aannemen dat deze
maten door de op drachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden.
Bo vendien zal de opdrachtgever zo tijdig mogelijk een planning of
leveringsschema verstrekken aan opdrachtnemer.
5.2 Indien het leveringsschema of de planning niet kan worden aangepast
aan de productie of planning van opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer
het recht nadere voorwaarden te stellen of de opdracht geheel
of gedeeltelijk te herroepen.
5.3 Opdrachtgever dient uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
Daartoe draagt hij o.m. tijdig zorg voor de benodigde goedkeuringen
zoals vergunningen, ontheffingen en be schikkingen, alsmede de
overige voor de opdracht te verschaffen gegevens of de daartoe
benodigde informatie.
5.4 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te
voeren werk zaamheden en/of leveringen die niet tot ons werk behoren,
zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de
werkzaamheden of leveringen daarvan geen vertraging ondervinden.
Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever opdrachtnemer
daarvan tijdig in kennis te stellen.
5.5 Indien de aanvang van het werk wordt ver traagd door niet aan opdrachtnemer
te wijten omstandig heden, moet de opdrachtgever de
daarmede verband houdende schade en kosten vergoe den en heeft
opdrachtnemer het recht op verschuiving van de opleverings datum,
ook als daar niet om gevraagd is.
5.6 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken
in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter
beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd.
5.7 Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet
volgens gege vens en tekeningen van opdrachtnemer, die van invloed
zijn of kunnen zijn op prestaties van opdrachtnemer, zijn voor rekening
en risico van de opdrachtgever.
5.8 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer bij
aankomst op het werk de werk zaamheden terstond kan aanvangen
en deze gedurende de normale werkuren kan uitvoeren. Werkzaamheden
buiten de normale werkuren moeten worden gedoogd
indien opdrachtnemer dit nood zakelijk acht.
5.9 De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:
a. goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat materiaal
en mate rieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van
het gebouw gebracht kunnen worden. Voor zover dat niet het geval
is, moet de opdrachtgever de extra kosten, waaronder met name
begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, vergoeden.
b. afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van vol doende
grootte, voor opslag van materialen, machi nes, etc.
c. tegen vorst en hitte be veiligde/beschermde opslagruimte voor de
opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen.
d. het in ontvangst nemen van voor de werkzaamheden be stemde
materialen en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de verpakking
aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daar van.
e. water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende
spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten,
zodat opdrachtnemer bin nen een straal van 25 meter
hierover kan beschikken.
f. schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang
daartoe.
g. behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers
en bouwmateriaal.
5.10 Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever
verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander
lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt (wind- en waterdicht), indien
de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. De werkplek
dient vorstvrij en voldoende verlicht te zijn, alsmede voldoende
ontruimd en vrij van verontreiniging en vervuiling te zijn. Bij gebreke
daarvan is opdrachtnemer niet verplicht het werk uit te voeren en is de
opdrachtgever verplicht alle door opdrachtnemer in verband daarmede
geleden schade te vergoeden.
5.11 De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen dat het door
opdrachtnemer aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield.
5.12 De opdrachtgever zal zorg dragen dat kwetsbare onderdelen in de
omgeving van het door opdrachtgever aan te brengen werk van tevoren
wor den beschermd.
5.13 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering
van het werk in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op
de hoogte zijn gesteld van de aan die werkzaamheden verbonden
stof-, stank-, reuk- en geluids hinderbezwaren en dat anderen dan
opdrachtnemers’ personeel de toegang tot de ruim ten waarin gewerkt
wordt, is ontzegd tijdens het werk en gedurende de tijd daarna die
opdrachtnemer eventueel noodzakelijk acht.
5.14 De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het
gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval.
5.15 De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt
tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en van het
materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
5.16 Opdrachtgever zal zorgdragen voor deugdelijke verzekeringsdekking
tegen schades betreffende het werk alsmede de daar aanwezige
materialen, gereedschappen, machines e.d. van opdrachtnemer
– inclusief gevolg- en stagnatieschade – door het afsluiten van een
CAR-verzekering en/of opdrachtnemer op die polis mee te verzekeren.
5.17 Kosten welke ontstaan doordat opdrachtgever niet of niet tijdig aan de
verplichtingen uit deze algemene voorwaarden c.q. dit artikel voldoet,
zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 6 - MONSTERS, MODELLEN, INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1 Alle gegevens die in een offerte of aanbieding zijn verwerkt, mogen
uitsluitend worden gebruikt in het kader van de opdracht of de onderhandelingen
daarover.
6.2 Alle van de opdrachtnemer afkomstige informatie zoals tekeningen,
schema’s, afbeeldingen, monsters, modellen e.d. die bij offerte of
uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van opdrachtnemer.
Openbaarmaking of verveelvoudiging mag uitsluitend
plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtnemer.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden
in verband met schending van intellectuele eigendomsrechten zoals
auteursrecht e.d. voortkomende uit of samenhangende met informatie
of informatiedragers die opdrachtgever heeft verstrekt.
6.4 Indien door opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld is
getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of
verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren
zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
6.5 Geringe kleur- en struc tuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever
vrijwaart opdrachtnemer terzake van enige aansprakelijkheid
voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen

ARTIKEL 7 - NATUURSTEEN

7.1 Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven
een indicatie van kleur en structuur. Afwijkingen daarvan zijn onvermijdelijk,
al zal opdrachtnemer trachten materialen zoveel mogelijk op
elkaar af te stemmen. Kleur- of structuurafwijkingen geven nimmer het
recht om de overeenkomst te ontbinden. Deze geven nimmer recht op
schadevergoeding behoudens bij grove wanprestatie.
7.2 In geval van grafwerken zijn kleine maatverschillen toelaatbaar mits
de afzonderlijke stukken onderling passen.
7.3 Rekening houdende met de natuurlijk gespleten vlakken is bij kwartsiet,
leisteen en soortgelijke steensoorten levering in verschillende
dikten toegestaan.
7.4 Bij andere steensoorten dan bedoeld in 7.3 is een tolerantie in de
lengte en de breedte van ten hoogste 2,0 mm toegestaan bij dikte
van het gebruikte materiaal tot en met 5,0 cm. Bij een dikte van 6,0
tot en met 10,0 cm is toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte
van meer dan 10,0 cm is de toegestane afwijking 4,0 mm. Echter, als
deze steensoorten als tegelwerk ‘koud’ gelegd of gezet worden, is een
tolerantie van 0,5% toegestaan.
7.5 Over de in de opdracht genoemde hoeveelheden van bewerkt natuursteen
wordt voor de inhoud van de steen gerekend naar het kleinste
omschreven parallellepipedum, waarbij natuursteen van minder dan
10 dm3 als natuursteen van 10 dm3 wordt gerekend.
7.6 Bij levering van natuursteen per m2 wordt voor de oppervlakte van
het natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek,
waarbij de minimale oppervlakte 0,10 m2 bedraagt.
7.7 Bij berekening van oppervlakte- en inhoudsmaten gelden gedeelten
van centimeters als hele centimeters en geschiedt afronding van decimalen
vanaf het getal 5 naar boven.
7.8 Opdrachtgever draagt zorg voor deugdelijke informatie en werk-
omstandigheden, waaronder te begrijpen: mogelijkheid om vooraf in
te meten, te controleren op deugdelijke omstandigheden voor plaatsing
natuursteen en indien ‘gesteld in het werk’ wordt geleverd zal de
opdrachtgever om niet assistentie verlenen en alle daartoe vereiste
materialen en gereedschappen verzorgen, zoals o.m. steiger- en hijsmaterialen,
cementmolens en metselmaterialen alsmede eventueel
bedienend personeel daarbij. Opdrachtgever maakt het mogelijk dat
opdrachtnemer vooraf kan opmeten en controleren, waartoe opdrachtnemer
vooraf deugdelijk informatie zal verstrekken en peilmaten en
stramienlijnen gedetailleerd zal aangeven.

ARTIKEL 8 - WIJZE VAN TRANSPORT EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Partijen komen overeen hoe en op welke condities geleverd zal
worden. Als gekozen is voor ‘af werkplaats’ wordt levering geacht
te hebben plaatsgevonden voor het laden van het vervoermiddel.
Bij levering ‘vrij op vervoermiddel’ wordt levering geacht te hebben
plaatsgevonden op het moment dat de goederen op het vervoermiddel
zijn geladen. Bij levering ‘franco werk’ wordt de levering geacht
te hebben plaatsgevonden bij in ontvangstname voor het lossen op
de overeengekomen bestemming indien deze bestemming met het
gebruikte transportmiddel in redelijkheid bereikbaar is. Wanneer dat
niet zo is, mag de leverancier zelf een plaats voor levering aanwijzen
onder gelijktijdige schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever.
8.2 Tenzij ‘af werkplaats’ wordt geleverd bepaalt de opdrachtnemer de wijze
van transport en de verpakking, behalve wanneer de opdrachtgever
specifieke wensen hieromtrent aan opdrachtnemer kenbaar heeft
gemaakt. Eventuele kosten die met die wensen gepaard gaan zijn
voor rekening van opdrachtgever. Indien materialen verpakt worden
geleverd, wordt het verpakkingsmateriaal (kisten, pallets, kratten e.d.)
geacht in de levering te zijn inbegrepen en niet teruggenomen door
opdrachtnemer.
8.3 Het is opdrachtnemer toegestaan deelleveringen te verrichten.
8.4 De opdrachtgever staat ervoor in en draagt zorg voor alle informatie die
benodigd is voor deugdelijke uitvoering van de opdracht en hij draagt
zorg voor deugdelijke in ontvangstname van te leveren materialen. Bij
gebreke daarvan is artikel 5.17 van toepassing.
8.5 Voor zover er op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid rust met
betrekking tot het transport, is deze beperkt tot de vergoeding welke
transportassuradeuren in dit geval danwel in de regel verstrekken.

ARTIKEL 9 - UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

9.1 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt
indien mogelijk in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in (werkbare)
dagen, weken of -maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen.
Een planning is echter nimmer bindend of fataal.
9.2 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden
werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerk baar beschouwd
wanneer door omstandigheden die niet aan opdrachtnemer te wijten
zijn gedurende tenminste vier uren resp. tenmin ste twee uren niet kan
worden gewerkt.
9.3 Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag
die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen
dag van oplevering.
9.4 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan in
overleg worden verlengd.
9.5 Indien door overmacht, door voor risico van de opdrachtgever komende
omstandigheden of door het of namens de op drachtgever aanbrengen
van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het
werk, de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd kan niet
worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt
opge leverd en heeft opdrachtnemer recht op termijnverlenging, ook als
daarom niet is of wordt gevraagd.

ARTIKEL 10 - OPNEMING EN GOEDKEURING

10.1 De opneming geschiedt na tot de opdrachtgever gerichte mededeling
houdende de dag waarop naar opdrachtnemers’ oordeel het werk zal
zijn voltooid of per datum dat het werk kenbaar voor de opdrachtgever
is volbracht.
10.2 De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het
vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient opdrachtnemer tijdig,
zo mogelijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke
datum en tijdstip de opneming plaats vindt.
10.3 Nadat het werk is opgenomen zal de opdrachtgever binnen acht dagen
schriftelijk mededelen of het werk al dan niet is goed gekeurd. In
het laatste geval met opgaaf van de concrete gebreken.
10.4 Vindt geen opneming plaats of wordt niet binnen acht dagen na opneming
een schriftelijke me dedeling door de opdrachtgever verzonden
dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht
te zijn goedgekeurd. Het werk geldt ook als opgeleverd indien het in
gebruik wordt genomen of verder wordt bewerkt. Wordt een werk deels
in gebruik genomen dan geldt dat deel als goedgekeurd en opgeleverd.
10.5 Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen
worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring
zijn. Opdrachtnemer is gehouden de in lid 3 bedoelde gebreken zo
spoedig mogelijk te herstellen.
10.6 Indien er geen sprake is van werkzaamheden, maar enkel van levering
van materialen, dient de opdrachtgever deze direct bij levering te
controleren en vervolgens uiterlijk binnen drie werkdagen schriftelijk te
reclameren in geval er gebreken zijn. Bij gebreke daarvan wordt het
geleverde geacht te zijn goedgekeurd en vervalt iedere aansprakelijkheid
voor gebreken in de geleverde materialen tenzij het verborgen
gebreken betreft.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN OPLEVERING

11.1 Plannings- of levertijden e.d. gelden nimmer als fatale termijnen. Bij
overschrijding van de levertijd of enige termijn of opleveringstermijn,
dient de opdrachtgever opdrachtnemer te allen tijde schriftelijk in gebreke
te stellen en aan opdrachtnemer een laatste, redelijke, termijn
te geven alvorens er sprake kan zijn van verzuim.
11.2 Indien opdrachtnemer zelf in het werk maten moet vaststellen, moet
inmeten of gegevens in het werk moet controleren, vangt de levertijd
of de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan de datum waarop dit
gebeurd is. De resultaten van deze controles of metingen worden
schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar gemaakt.
11.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd
of geacht wordt te zijn goedgekeurd conform artikel 10 of
als uit mededeling van de opdrachtgever blijkt dat het werk is goedgekeurd
of opdrachtnemer anderszins er gerechtvaardigd op mag
vertrouwen dat het werk is goedgekeurd. Na oplevering vervalt iedere
aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor gebreken die bij oplevering
bekend zijn of redelijkerwijze kenbaar waren voor opdrachtgever.
11.4 Indien opdrachtnemer enkel goederen levert en er sprake is van
gebreken in het geleverde die tijdig zijn gemeld, is opdrachtnemer
gerechtigd tot herlevering. Indien dat niet mogelijk is, is opdrachtnemer
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer
is enkel aansprakelijk voor schade indien en voor zover genoemde
gebreken hem zijn toe te rekenen

ARTIKEL 12 - MEER- EN MINDERWERK

12.1 Van meerwerk is onder meer sprake wanneer:
a. opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen
werkzaamheden of leveringen wenst die een verzwaring
of uitbreiding van het werk tot gevolg hebben of dit duurder maken;
alle niet uitdrukkelijk in offerte of opdracht opgenomen werkzaamheden
worden geacht niet tot het werk te behoren en vormen
meerwerk.
b. opdrachtnemer aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen
activiteiten gewenst of noodzakelijk acht, omdat dit naar
het redelijk oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk is voor goede
en vakkundige uitvoering van het werk of dat nieuwe of gewijzigde
(overheids)voorschriften daartoe aanleiding geven.
12.2 Opdrachtnemer zal indien er sprake is van meer- of minderwerk
opdrachtgever hierover informeren, ook wat betreft de gevolgen voor
de prijs van het werk. Opdrachtgever stemt in met meer/minderwerk
en de gevolgen daarvan, indien hij niet binnen twee dagen hiertegen
bezwaar heeft gemaakt danwel het meer- of minderwerk laat uitvoeren.
12.3 Meerwerk zal tussentijds na uitvoering daarvan gefactureerd mogen
worden en betaald worden tegen de tussen partijen overeengekomen
danwel redelijke prijzen. Minderwerk zal bij einde werk aldus worden
gefactureerd.

ARTIKEL 13 - PRIJZEN

13.1 Alle prijzen en bedragen zijn exclusief BTW.
13.2 Kosten voor begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen
etc. worden door opdrachtnemer niet in rekening gebracht indien
op grond daarvan opdracht is verleend.
13.3 In het geval géén opdracht wordt verleend, is opdrachtnemer gerechtigd
de kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, etc. wel in rekening te brengen.
13.4 Indien na het aanvaarden der opdracht materiaalprijzen, prijzen van
hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, prijzen van onderdelen
welke van derden worden betrokken, lonen en salarissen, sociale
lasten, overheidslasten, invoerrechten, heffingen, belastingen zoals
o.m. omzetbelasting, vrach ten en assurantiepremies een verhoging
ondergaan, waar onder begrepen prijsverhogingen door koersverschillen
in de valuta waarin materialen worden gekocht dan wel de door
opdrachtnemer te gebruiken materialen worden gekocht of indien
door wijziging van een of meer der genoemde factoren de door opdrachtnemer
verschuldigde op slagen veranderen, ook al geschiedt dit
ten gevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene
omstandigheden, is opdrachtnemer gerechtigd de bij de aanvaarding
der opdracht overeengeko men prijs dienovereenkomstig te verhogen.

ARTIKEL 14 - BETALING

14.5 Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever
geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige aanmaning
of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd opdrachtnemers’
recht van opschorting van verplichtingen bij niet-tijdige betaling
van termijnen of facturen.
14.6 Bij overschrijding van betalingstermijn(en) verbeurt de opdrachtgever
een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand,
een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen,
over het niet tijdig betaalde bedrag.
14.7 Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning
der niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15%
van het niet tijdig betaalde bedrag. Voorzover opdrachtnemer voor
inning van bedragen rechtskundige hulp nodig heeft en de kosten
daarvan meer bedragen dan genoemde 15%, is de opdrachtgever ook
dat meerdere verschuldigd.
14.8 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande
ingebrekestelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen:
a. indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt ver klaard,
indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag
tot zijn onder curatelestelling is aanhangig ge maakt.
b. enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorde ringen of
andere bezittingen van de opdrachtgever wordt ge legd.
c. bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het
metterwoon verlaten van Nederland blijkt.
d. indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een
commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een
naamloze vennootschap is die in liquidatie treedt, wordt ontbonden
of een andere vennoot c.q. bestuurder ver krijgt, dan wel een vennoot
of bestuurder uit- resp. aftreedt.
14.9 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel
inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten heeft
plaatsgevon den, blijven geleverde materialen eigendom van opdrachtnemer.
14.10 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de
vervallen rente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering
vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna komen betalingen in
mindering op de hoofdsom

ARTIKEL 15 - RETENTIERECHT

15.1 Zolang de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan,
heeft de opdrachtnemer het recht van terughouding op alle zaken die
hij van opdrachtgever onder zich heeft, dat op kosten van de opdrachtgever.
15.2 Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten
bij opdrachtgever

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Opdrachtnemers verplichting tot vergoeding van kosten of schade(s)
strekt nimmer verder dan een bedrag van maximaal de aanneemsom
van het betreffende werk of relevant deel daarvan, dan wel het totaal
van gewerkte uren en verwerkte materialen voor het werk of dat deel
van het werk. Of indien enkel geleverd werd, het factuurbedrag betreffende
deze leveringen of het relevante deel daarvan. Deze maximering
geldt te allen tijde en dus uitdrukkelijk ook indien er meerdere
schadegevallen zijn.
16.2 Voor gevolgschade is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Onder
gevolgschade wordt in ieder geval verstaan (maar niet beperkt tot):
schade van derden of van de principaal, bedrijfssluiting en -stagnatie,
verhuiskosten, opslagkosten, herinrichtingskosten, schoonmaakkosten,
verblijfs- en hotelkosten, bouwplaats- en steigerkosten,
begeleidingskosten en toezicht, stagnatiekosten en bedrijfsschade,
inkomens- en omzetschade, gederfde winst, vervangingskosten, enz.

ARTIKEL 17 - OVERMACHT

17.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer
onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijze niet meer van opdrachtnemer kan
worden gevergd, zoals: oorlog, gehele of gedeel telijke mobilisatie,
oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemme ringen, algemene
of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epide mie, ziekte van
personeel, wanprestatie van toeleveranciers, e.d. Of als directe of
indirecte stagnatie in opdrachtnemers’ bedrijf ontstaat, of indien
door vandalisme, bezet ting (ook door krakers), atoomkernreacties,
milieuramp, milieuver ontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en
met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties
van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-,
en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten schuld
van opdrachtnemer, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of
onderdelen welke van derden betrokken worden, opdrachtnemer
niet of niet tijdig bereiken, en/of werknemers van opdrachtnemer het
bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar niet kunnen verblijven.
In dergelijke gevallen heeft opdrachtnemer het recht de levering der
materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang
deze stagnatie of verhindering aanhoudt.
17.2 Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft
geduurd of als vaststaat dat deze van blijvende aard is, hebben beide
partijen het recht de overeenkomst, mits zulks schriftelijk geschiedt,
te annule ren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q.
uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q.
uitgevoerd moet alsdan direct worden betaald. Bij zodanige annulering,
onverschillig welke partij zich hiervan bedient, is opdrachtnemer niet
gehou den enige vergoeding ter zake te verlenen.

ARTIKEL 18 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

18.1 Voor zover opdrachtnemer in het kader van het werk persoonsgegevens
verwerkt, zal dat gebeuren in overeenstemming met de Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming c.q. zullen deze op
een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
18.2 Opdrachtnemer zal technische en organisatorische maatregelen
treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige
andere vorm van onrechtmatige verwerking of gebruik.
18.3 Opdrachtgever/betrokkene is gerechtigd informatie te verzoeken over
de verwerkte gegevens. Deze zal voortvarend worden verstrekt. Opdrachtnemer
zal opdrachtgever/betrokkene z.s.m. informeren in geval
van een inbreuk (datalek) of als er sprake is van andere omstandigheden
die persoonsgegevens van opdrachtgever betreffen

ARTIKEL 19 - NEDERLANDS RECHT EN GESCHILBESLECHTING

19.1 Geschillen worden beslecht door de gewone Rechter die bevoegd is
op grond van opdrachtnemers’ vestigingsplaats of volgens de wet,
danwel naar opdrachtnemers’ keuze door de Raad van Arbitrage
voor de Bouw conform haar statuten zoals die luiden twee maanden
voor totstandkoming van de opdracht, onverminderd de bevoegdheid
van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, rechtdoende in kort
geding.
19.2 In afwijking van het voorgaande lid, is de Zakelijke Geschillencommissie
Natuursteen bevoegd indien partijen dit zijn overeengekomen m.b.t.
leveringen en/of werkzaamheden natuursteen.
19.3 Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.

Scroll naar boven
Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten